fb

Walne zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej i Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Złożenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2016r. i przedstawienie kierunków działania Spółdzielni w 2017r.
 5. Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 6. Przedstawienie wyników badania lustracyjnego działalności Spółdzielni w latach 2012-2015.
 7. Dyskusja nad zagadnieniami wymienionymi w punktach 4-6.
 8. 8. Wybory delegata na VII Krajowy Zjazd ZRSMRP w Warszawie.
 9. Informacja nt. realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2016r.
 10. Przyjęcie uchwał w sprawach :
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
 13. Zakończenie obrad

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania oraz projekty uchwał będą wyłożone do wglądu, w siedzibie Spółdzielni Os. Wojska Polskiego 25 - od dnia 08.05.2017r. w godz. od 800 do 1400 oraz na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgrodzisk.wlkp.pl). Członkowie mają prawo zgłaszać poprawki, projekty uchwał oraz żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na co najmniej 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Wybory delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

W związku ze zwołaniem VII Krajowego Zjazdu ZRSMRP w Warszawie /6-7 listopada 2017r./ zostaną przeprowadzone wybory delegata na Zjazd. Wybory dokonywane są wg zasad jak na członków rady nadzorczej, na jedną listę mandatową.

Druki zgłoszenia kandydata na delegata na VII Krajowy Zjazd ZRSMRP w Warszawie oraz oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na kandydowanie znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgrodzisk.wlkp.pl) oraz są do pobrania w sekretariacie Spółdzielni.

Zgodnie z § 33 Statutu Spółdzielni, kandydat na delegata winien złożyć w siedzibie Spółdzielni pisemne zgłoszenie z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania osób go popierających - grupy co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Jednocześnie zgłoszeni kandydaci na delegata składają w Spółdzielni pisemne oświadczenie, że wyrażają zgodę na kandydowanie oraz informacje dotyczące wykształcenia, wykonywanego zawodu, przebiegu pracy w organach samorządowych Spółdzielni, pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią oraz o zaleganiu z wnoszeniem opłat mieszkaniowych.

Zgłoszenia kandydatów na Zjazd Związku należy składać do 19.05.2017r.

Zgłoszeni kandydaci są umieszczeni w kolejności alfabetycznej na listach mandatowych głosowanie odbywa się na wszystkie listy mandatowe. Delegatem na Zjazd Związku zostaje wybrana osoba, która na liście mandatowej uzyska kolejno największą liczbę głosów, licząc łącznie wyniki głosowań z wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

Karta zgłoszenia kandydata na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie 2017r.

Członków, którzy przybędą na Walne Zgromadzenie prosimy o posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP.